گواهی و تاییدیه ارایه خدمات ، فقط در موارد ” سرویس در محل ” که عمدتاً برای خدمات بازیابی اطلاعات سرورها و استوریج ها ارایه میشود دریافت گردیده و هزاران موارد مشابه دیگر بوده که تاییدیه ای تنظیم  یا ارایه نگردیده است .