اعضای شرکت


مدیر عامل و سهامدار شرکت ویرا رسانه افزار و سهامدار شرکت رسانه افزار ، کارشناس بازیابی اطلاعات تجهیزات ذخیره سازی انبوه اطلاعات


ریاست هیات مدیره و سهامدار شرکت ویرا رسانه افزار و کارشناس بازیابی اطلاعات طراح و تهیه کننده ابزارهای نرم افزاری بازیابی و امحاء اطلاعات

آقای حسین ترابی


مسئول امور مالی و اداری

سرکارخانم علیخانی


مدیر تبلیغات و بازاریابی

سرکار خانم ذوقی


مدیر امور بازرگانی

سرکار خانم مهندس قائیدی


ریاست هیات مدیره رسانه افزار

آقای مهندس محمدحسن پناهنده


نایب رئیس هیات مدیره رسانه افزار

آقای مهندس محمد قاضی زاهدی


سهامدار شرکت رسانه افزار

آقای مهندس محمد ذوقی


کارشناس بازیابی اطلاعات