Attachment: default (1)

محمد سعید قاضی زاهدی ( سعید زاهدی ) مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار در نمایشگاه پترو ای سی تی