Attachment: گزارش تصویری

سخنرانی محمد سعید قاضی زاهدی ( سعید زاهدی ) مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار در همایش ده روز با عکاسان ایران با موضوع ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال

سخنرانی مهندس زاهدی مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار