Attachment: photo_2016-12-19_09-28-18

سخنرانی محمد سعید قاضی زاهدی ( سعید زاهدی ) مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار در همایش ده روز با عکاسان ایران با موضوع ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال