نرم افزارهای تولیدی و تجهیزات امحاء

از آنجا که شرکت ویرا رسانه افزار همیشه فراتر از یک مرکز خدمات بازیابی بوده است در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات و جبران خلا های فنی و نیاز مشتریان گامهایی در تولید نرم افزار هایی در زمینه بازیابی اطلاعات ، امحاء اطلاعات ، امنیت اطلاعات برداشته است . از آن جمله : نرم افزار آنالیز و بازسازی RAID Array ، ابزار بازیابی تصاویر دیجیتال خاص ، ابزار سلامت سنجی فایل سیستم ، ابزار طرح امنیت در ذخیره سازی ، امحاء اطلاعات دیجیتالی ( Anti Recovery ).