Attachment: ۷۲۵۳۸_۹۵۷

محمد سعید قاضی زاهدی ( سعید زاهدی ) مدیر و کارشناس بازیابی اطلاعات شرکت رسانه افزار در نمایشگاه الکامپ