گواهینامه ها

این بخش شامل انواع گواهی استانداردهای پیاده شده داخلی و خارجی در مورد مدیریت سیستمهای امنیت اطلاعات و گواهینامه های حرفه ایی و اکادمیک و آموزشی مدیران در زمینه های بازیابی اطلاعات فیزیکی و امنیت اطلاعات و گواهینامه مهارت بازیابی اطلاعات فیزیکی و جراحی دیسک و موارد مدیریتی و بازار یابی و نمایندگیهای اخذ شده از شرکتهای خارجی و مجوز های سازمانهای مرتبط و سایر گواهی های حضور در سمینارها و کنفرانس های بین المللی و داخلی است