آقای مهندس محمد سعید قاضی زاهدی

محمد سعيد قاضي زاهدي ( سعيد زاهدي ) - مدير عامل رسانه افزار

سوابق کاری

مدیر عامل و سهامدار شرکت ویرا رسانه افزار و سهامدار شرکت رسانه افزار ، کارشناس بازیابی اطلاعات تجهیزات ذخیره سازی انبوه اطلاعات